Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm

 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm
 • Mẫu và giá các loại tủ gỗ ép đựng quần áo, địa chỉ bán giá rẻ tại tphcm

Danh mục

  Đối với các gia đình thì việc lắp đặt giường tủ là môt trong những vấn đề cấp thiết khi chọn vật dụng trang trí trong tổ ấm nhỏ của mình. Tủ gỗ đựng quần áo luôn là vật dụng không thế thiếu, ngoài lợi ích là không gian chứa quần áo hặc các vật dụng cá nhân quý giá, thì tủ gỗ ép còn là vật dụng trang trí khá hợp lý cho căn phòng ngủ của mỗi gia đình.

  thi công tủ áo gỗ công nghiệp

  Mẫu tủ áo bằng gỗ ếp công nghiệp đep giá rẻ

  Ngoài các loại tủ quần áo nhựa hay là các loại tủ được làm bằng gỗ tự nhiên thì hiện nay tủ quần áo được làm bằng chất liệu gỗ ép (còn được gọi là tủ gỗ công nghiệp MDF, MFC) vẫn luôn được nhiều gia đình lựa chọn vì những ưu điểm vượt trội và giá thành của lại còn quá rẻ rất phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

  thi công phòng ngủ hcm

  bộ giường tủ áo Mạnh Hệ làm cho khách hàng

  ===> Xem thêm một số CÁC MẪU TỦ MỦ, TỦ BẠT ĐỰNG QUẦN ÁO, TỦ NHỰA CÓ NGĂN TREO ĐẸP VÀ CHẤT LƯỢNG CHO CÁC CHỊ EM LỰA CHỌN

  Nhiều loại tủ gỗ ép được sản xuất để nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng ít ai có thể biết được trên thị trường hiện nay đang tồn tại rất nhiều loại tủ được làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên với mức giá khá hấp dẫn. Bài viết dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số loại tủ gỗ ép với mẫu mã đa dạng nhưng giá lại rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều hộ gia đình hiện nay.

  nội thất phòng ngủ giá rẻ

  Mẫu tủ áo 3 buồng trong 1 thiết kế phòng ngủ của chúng tôi

  Trên thị trường có rất nhiều các dòng tủ quần áo gỗ ép như: mẫu tủ quần áo cửa lùa, mẫu tủ quần áo 3 cánh, mẫu tủ quần áo 2 cánh, … có nhiều màu sắc và thiết kế khác nhau.

  tủ quần áo màu trắng có chân

  Mẫu tủ áo màu trắng

  Mẫu tủ quần áo cửa lùa bằng chất liệu gỗ ép

  tủ quần áo bằng gỗ ép với thiết kế cửa lùa

  tủ áo dạng cửa lùa

  tủ gỗ cửa lùa với thiết kế tinh tế

  Giúp cho căn phòng của bạn trở nên gọn gàng hơn rất nhiều

  Đây là sự lựa chọn khá hoàn hảo cho những ngôi nhà có diện tích eo hẹp và đặc biệt nhất là trong những căn hộ 2 phòng ngủ hoặc 1 phòng ngủ như hiện nay. Tủ quần áo cửa lùa giúp cho không gian căn phòng ngủ khá thoáng nhưng lại vẫn không hề mất đi nét sang trọng cũng như phong cách hiện đại của tổ ấm nhỏ này.

  thi công nội thất phòng ngủ

  Hình thực tế tủ áo Acrylic

  nội thất phòng ngủ

  trang trí phòng ngủ đẹp

  Hình ảnh tủ áo Acrylic đẹp - công trình anh Vũ ở Hóc Môn 

  phòng ngủ đẹp sang trọng

  phòng ngủ đẹp

  tủ áo cao đụng trần, rộng được chia thành nhiều ngăn đựng đồ

  tủ quần áo cửa lùa

  tủ quần áo cửa lùa

  tủ quần áo cửa lùa trằn pha nâu

  tủ quần áo cửa lùa trắng pha xanh

  tủ cửa lùa với hai tông màu tối

  Một số mẫu tủ gỗ ép với thiết kế cửa lùa, cùng màu sắc sang trọng và tinh tế

  Mẫu tủ quần áo hai cánh bằng chất liệu gỗ ép

  Nếu diện tích phòng ngủ của bạn nhỏ hẹp và không thể sử dụng những chiếc tủ đựng đồ có kích thước quá lớn thì hãy xem ngay những mẫu tủ quần áo 2 cánh sau đây để bố trí trong phòng ngủ của mình:

  bản vẽ 3D tủ gỗ ép hai cửa

  Những chiếc tủ áo thương có kích thước chiều sâu từ 550 - 600mm

  Tủ gỗ hai cửa tiết kiệm diện tích

  tủ gỗ ép hai cánh có chân

  Mẫu tủ gỗ ép được thiết với hai cánh cửa 

  Ngoài những mẫu thiết kế tủ quần áo bằng cửa lùa đang phổ biến hiện nay trên thị trường thì tủ quần áo hai cánh là sự lựa chọn tiếp theo của người tiêu dùng nhằm thay đổi không gian và phong cách cho căn phòng ngủ của mình.

  Tủ gỗ ép có nhiều ngăn nhỏ

  Tủ gỗ ép màu trắng sang trọng

  tủ gỗ sơn PU

  tủ hai cánh đựng đồ cho em bé

  kiến trúc bên trong của tủ hai cánh

  Mẫu tủ hai cánh đựng đồ cho trẻ em

  Tủ gỗ hai cánh

  Tủ gỗ ép hai cánh màu trắng tinh tế

  tủ gỗ ép hai cánh màu nâu đen

  Các loại màu sắc và kiểu cách của tủ gỗ ép hai cửa

  Đến với sản phẩm tủ quần áo gỗ ép giá rẻ hai cánh này sẽ không khiến các bạn phải thất vọng vì những mẫu tủ này được chăm chút thiết kế theo các loại hình dáng và màu sắc khác nhau, nhằm đem lại một không gian hiện đại cũng như vẫn giữ được nét riêng mà vị chủ nhân của căn phòng mong muốn.

  Mẫu tủ quần áo ba cánh bằng chất liệu gỗ ép

  tủ gỗ ép ba cánh

  tủ gỗ ép ba cánh nhiều hộc đựng đồ

  Tủ gỗ ép với thiết kế ba cánh cửa cùng những hộc nhỏ đựng đồ

  So với loại tủ gỗ ép cửa lùa, tủ gỗ ép hai cánh thì sản phẩm tủ gỗ ép ba cánh này phù hợp với những ngôi nhà có không gian rộng rãi, thoải mái. Bởi đây là thiết kế rộng, chia làm nhiều ngăn tủ giúp cho người dùng có thể sử dụng các ngăn tủ nhỏ này đựng đồ một cách thoải mái nhất. Vì vậy loại tủ ba cánh này phù hợp hơn hết với các ngôi nhà không bị ạn chế về diện tích.

  tủ gỗ ép ba cánh màu vàng nâu

  tủ gỗ ép ba cánh

  tủ gỗ ép màu trắng sang trọng

  tủ ba cánh có cửa màu trắng

  tủ ba cánh gỗ ép trắng đen

  tủ ba cánh trắng tinh khiết

  tủ gõ ép màu đen sang trọng quý phái

  Các mẫu tủ quần áo bằng gỗ ép có ba cánh cửa được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất hiện nay

  Mẫu tủ quần áo bằng gỗ ép có gắn gương

  tủ gỗ có gắn gương

  Tủ quần áo bằng gỗ ép có gương

  Tủ quần áo được gắn thêm gương khá tiện lợi cho các chị em phụ nữ

  Với phụ nữ thì gương là vật dụng không thể thiếu. Nếu một chiếc tủ đựng quần áo lại có cả gương thì thực sự là một điều tuyệt vời. Nắm bắt được nhu cầu đó trên thị trường hiện  nay đã xuất hiện nhiều loại tủ làm bằng chất liệu gỗ ép. Mang đến cho bạn mẫu thiết kế tủ quần áo sang trọng, và đem lại nét tinh tế cho căn phòng.

  tủ quần áo thiết kế khá hiện đại

  tủ gỗ ép được gắn gương

  tủ gỗ công nghiệp hiện đại có gắn gương

  tủ gỗ nhiều ngăn có gắn gương

  Một số mẫu tủ gỗ ép có gắn gương với nhiều kiểu dáng cho chị em thoải mái lựa chọn

  Dưới đây là một số mẫu tủ quần áo nhiều cánh với nhiều hộc tủ rất phù hợp cho phòng ngủ có diện tích lớn và gia đình có đông thành viên

  tủ đồ màu trắng pha nâu vàng

  tủ gỗ ép 4 cánh cửa

  tủ gỗ ép nhiều ngăn đựng đồ

  tủ đồ màu trắng pha vàng

  tủ đồ trắng với thiết kế sang trọng

  tủ gỗ trắng với tay vịn bằng gỗ

  tủ gỗ 5 cánh

  tủ gỗ ép mặt cửa trắng

  tủ gỗ ép với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng

  tủ gỗ nhiều ngăn

  Giá tủ đựng quần áo bằng các loại gỗ ép hiện nay

  So với giá của các sản phẩm tủ quần áo làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên hay nhựa thì có thể nói tủ quần áo gỗ ép có giá rẻ hơn hẳn. Chỉ cần có trong tay từ 2 triệu đến 6 triệu đồng là bạn đã có ngay một sản phẩm tủ quần áo gỗ ép giá rẻ cực kỳ đẹp.

  Hiện tại Nội Thất Mạnh Hệ sử dụng các loại chất liệu chủ yếu là gỗ cốt như MDF, MFC, HDF và các loại phủ bề mặt cho cả ba loại gỗ trên là Melamine, Acrylic, Laminate, Veneer sơn PU cho MDF trơn. Tùy từng loại sản phẩm khác nhau lại có mức giá khác nhau.

  Bạn có thể tham khảo bảng báo giá nội thất để xem giá tủ áo bằng các loại gỗ tại Mạnh Hệ

  Như vậy, nếu bạn muốn lựa chọn sản phẩm tủ quần áo gỗ ép giá rẻ cho phòng ngủ nhà mình thì hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như chất lượng và tính thẩm mỹ.

  Với nhiều năm kinh nghiệm, tiền thân đi lên từ xưởng sản xuất trong môi trường làng nghề truyền thống, Nội Thất Mạnh Hệ tự hào là địa chỉ uy tín - tin cậy thiết kế - cung cấp những sản phẩm nội thất gỗ cao cấp đến tay quý khách hàng và cụ thể trong bài viết này là sản phẩm tủ áo gỗ tự nhiên đẹp.

  xưởng sản xuất thi công nội thất

  Mạnh Hệ nhận sản xuất tủ áo bằng gỗ theo yêu cầu

  Nội Thất Mạnh Hệ có xưởng trực tiếp sản xuất, tiết kiệm 30% chi phí sản xuất khi phải thông qua đơn vị thi công thứ ba như những công ty khác. Chúng tôi còn thiết kế mẫu theo ý tưởng của bạn để sự tiện ích mà tủ đồ mang lại là tối đa đối với bạn.

   Bạn còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ với chúng tôi ngay để có thể sở hữu một chiếc tủ quần áo bằng gỗ ép giá rẻ nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác trên thị trường. 

  Nếu bạn cần nội thất trọn gói cho 1 phòng ngủ thì chúng tôi đang có dịch vụ thiết kế miễn phí cho khách hàng thi công nội thất. Mạnh Hệ có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nội thất, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng

  ==> Xem những công trình thi công nội thất phòng ngủ đẹp nhất mà Mạnh Hệ đã thực hiện

  Hotline: 0869.048.791 - Tel: 028.66.54.86.79

  Email: Tuvan@noithatmanhhe.vn

  Địa chỉ: 361, Tổ 25, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn ( ngã 3 Đông Quang, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Q12).

  Noithatmanhhe.vn