Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay

Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay

 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay
 • Top 3 mẫu thiết kế nội thất chung cư 3 phòng ngủ được yêu thích nhất hiện nay

Danh mục

  Các bạn thương mến !

  Hiện nay để có thể sở hữu một căn hộ với 3 phòng ngủ thì quả là một vấn đề khá khó khăn đối với mỗi gia đình đông thành viên. Nhưng vấn đề khó khăn hơn nữa khi phải làm sao có thể thiết kế nội thất cho chung cư của mình trông thật đẹp mắt, sang trọng nhưng lại không làm mất đi cái "hơi thở" ấm cúng của gia đình thì quả là một điều "nhức nhối" của các gia đình hiện nay. 
  Nội Thất Mạnh Hệ luôn quan tâm và dõi theo từng ý kiến cũng như từng mong muốn của các khách hàng. Vì thế hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn một số gợi ý về các mẫu thiết kế nội thất căn hộ 3 phòng ngủ với nhiều kiểu cách khác nhau.

  Bật mí với các bạn, những công trình này là do chính Mạnh Hệ đã lên bản vẽ và thi công cho từng khách hàng đấy nhé !

  1. Thiết kế nội thất căn hộ SAIGON PEARL 143m2_anh Trần Long, quận Bình Thạnh

  Công trình: Thiết kế nội thất nhà chung cư 3 phòng ngủ

  Địa điểm: toà Topaz 1 lầu 15, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

  Diện tích: 143m2

  Hạng mục: Trọn gói căn hộ

  Khách hàng: Anh Trần Long

  Thời gian bàn giao bản vẽ: 10 ngày

  Thời gian: 04/2018

  Để có thể mua được một căn hộ khá lớn với diện tích là 143m2 thì đây quả là một việc quá khó đối với nhiều người. Nhưng theo như anh Trần Long (42t) chia sẻ khi đến với Mạnh Hệ, mua được căn hộ rộng rãi 143m2 này thì đó là một quãng đường khá dài và đầy khó khăn đối với anh. 

  Anh Long lựa chọn Nội Thất Mạnh Hệ là qua sự tìm hiểu các thông tin trên internet rồi được một vài người bạn giới thiệu. Mong muốn của anh khi tìm công ty thiết kế nội thất cho căn hộ của mình là có thể thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫ còn giữ được "hơi thở" và sự "ấm áp" của gia đình. 

  Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo chắc chắn với các bạn rằng Mạnh Hệ sẽ luôn đem lại cho khách hàng những sản phẩm ưu Việt với giá thành tốt hơn so với các công ty khác. 

  Dưới đây là công trình thiết kế và thi công do chính Mạnh Hệ hoàn thành trong tháng 4 vừa qua.

  Thiết kế nội thất phòng ngủ gắn liền với phòng bếp

  thiết kế nội thất phòng khách sang trọngPhòng khách được trang bị bộ sofa nệm màu xám, làm bằng khung gỗ cùng với bàn trà chân sắt

  phòng khách có view hướng ra ngoài ban côngVới phòng khách rộng rãi, kiến trúc sư của Mạnh Hệ đã khéo léo thiết kế cho khách hàng một khung cửa sổ rộng đón ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng mỗi ngày 

  Anh Long chọn vị trí của căn hộ khi phòng khách có tầm nhìn rộng hướng ra ngoài, khung cửa sổ rộng, thuận lợi cho việc đón nắng, đón gió mỗi ngày. Kiến trúc sư của Mạnh Hệ đã tinh tế khi lựa chọn gam màu chủ đạo cho phòng khách qua các vật dụng như rèm cửa, bộ ghế sofa nệm màu xám có khung gỗ chắc chắn cùng thảm trải sàn rộng tạo cho căn phòng mang hơi hướng hiện đại và sang trọng.

  thiết kế nội thất phòng bếpNội thất phòng bếp được thiết kế sang trọng với tông màu tối nhưng vẫn không làm mất đi nét sang trọng của căn phòng

  Đây là căn phòng bếp được thiết kế theo xu hướng hiện đại với bộ bàn ghế cao hình chữ nhật đặt sát bên hông phòng khách với tông màu trắng tinh tế, mang lại cảm giác sạch sẽ cho chủ nhân của căn phòng.

  nội thất phòng bếp có quầy bar

  Phòng bếp được thiết kế thêm quầy bar

  Phòng bếp có cấu trúc như một không gian mở sễ gây thiện cảm với mọi người khi bước chân vào căn phòng. Nơi đây có thêm cấu tạo của một chiếc tủ gỗ nhiều ngăn lớn, tùy theo sở thích của chủ nhân căn nhà mà dùng để đựng sách hoặc có thể đặt rượu.

  nội thất phòng bếpNội thất phòng bếp được thiết kế chiếc tủ cao đụng trần nhà tạo nên ảm giác gọn gàng và ngăn nắp. Tủ giày được đặt ngay bên cạnh cửa lớn ra vào.

  Nội thất phòng ngủ Master

  nội thất phòng ngủ masterPhòng ngủ được chọn tông màu chủ đạo là xám - trắng. Trên đầu giường ngủ được bọc miếng mút xốp tạo nên cảm giác thoải mái, dễ chịu cho khách hàng.

  Để tạo nên không gian ấm cúng cũng không làm căn nhà trở nên nhạt nhẽo hay u ám, chúng tôi đã tư vấn cho anh Long gam màu xám. Nói về màu xám thì đây là gam màu khá được ưa chuộng trong nhiều công trình lớn.

  Tủ quần áo được thiết kế gỗ cao cấp cùng với hai cánh cửa bằng kính, trong rất đẹp và sang trọng.

  phòng ngủ có màu xám

  Phòng ngủ lớn được trang trí khá đầy đủ các vật dụng, đặc biệt có thêm một tấm thảm trải sàn khá lớn được đặt dưới chân giường, tạo nên cảm giác ấm ấp và thoải mái cho chủ nhân

  Đáp ứng nhu cầu của anh Long, Mạnh Hệ đã thiết kế sàn gỗ cho căn phòng riêng tư này của vợ chồng anh. Sàn gỗ không những tạo nên cảm giác sang trọng mà nó còn giúp cho chủ nhân của căn phòng cảm nhận được sự thoải mái và ấm áp cần thiết.

  nội thất phòng ngủ lớnTivi được khéo léo lắp đặt trên tường để tiết kiệm diện tích cho căn phòng

  Bàn trang điểm nhỏ, gọn được đặt ngay đầu giường. Rèm cửa sổ hai lớp với màu xám - trắng kết hợp cùng nhau.

  Nội thất phòng ngủ 2

  phòng ngủ nhỏNội thất của căn phòng này được thiết kế theo phong cách trẻ trung - năng động phù hợp với lứa tuổi của con anh Long. có tủ quần áo lớn được làm từ vật liệu MDF vô cùng chắc chắc.

  Đây là căn phòng được yêu cầu thiết kế trẻ trung và dễ thương dành cho con nít. Với yêu cầu như vậy, Mạnh Hệ đã chọn những gam màu tươi sáng nhất, mang lại nét năng động và tươi sáng cho căn phòng.

  phòng ngủ lắp tivi treo tườngTivi treo tường đều được anh long yêu cầu lắp đặt ở các phòng. Phía trước giường ngủ là bao gồm các kệ gỗ nhỏ dùng để trang trí hoặc có thể đựng sách hoặc các vật dụng cần thiết

  Ốp vách đầu giường, sử dụng giấy dán tường hoặc nếu không thì bạn chỉ cần trang trí 1 vài bức tranh nhỏ nhắn dễ thương treo tường như cách mà nhà thiết kế nội thất của chúng tôi đã làm.

  phòng ngủ nhỏ dành cho các béPhòng ngủ có cửa sổ nhỏ đón nắng vào mỗi sáng

  Phòng ngủ 3 được thiết kế với gam màu tối theo hướng cổ điển

  Hiện tại gia đình anh Long chỉ có 3 người ở, nhưng anh muốn thiết kế thêm căn phòng trống còn lại để có thể là phòng ngủ dành cho khách phương xa tới thăm nhà.

  nội thất phòng ngủ 3Căn phòng này có diện tích khá nhỏ, nên chiếc giường được thiết ké gọn - nhẹ để không chiếm quá nhiều diện tích của căn phòng. 

  phòng ngủ nhỏ 3Đố với phòng ngủ nào anh long cũng chọn một tấm thảm trải sàn lớn với tông màu xám khá sang trọng. Căn phòng này còn được trang bị thêm bàn trang điểm và bàn làm việc cùng với hai kệ treo nhỏ trên vách tường

  2. Thiết kế và thi công nội thất căn hộ 100m2 của chị Hiếu, Vũng Tàu

  Nội Thất Mạnh Hệ không chỉ nhận thiết kế và thi công các công trình trong thành phố, ngoài ra chúng tôi còn nhận công trình ở các tỉnh thành lân cận như Kiên Giang, Bạc Liêu, Long Khánh, Cần Thơ,..và mới đấy nhất là thiết kế và thi công nội thất căn hộ của chị Hiếu ở Vũng Tàu.

  Công trình: Thi công nội thất căn hộ chung cư

  Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu

  Chủ đầu tư: Chị Hiếu.

  Diện tích căn hộ: 100m2

  Hạng mục: nội thất trọn gói.

  Vật liệu sử dụng chính: MFC An Cường chống ẩm. Cánh tủ HDF sơn, tủ bếp cánh acrylic.

  Thời gian hoàn thiện: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

  Thiết kế nội thất phòng khách theo xu hướng hiện đại

  bộ sofa bàn trà mang phong cách hiện đại sang trọngBộ sofa nệm được đặt trong phòng khách với tông màu xám khói điểm xuyết thêm một số màu sắc như đen và trắng của gối tựa lưng. Một bức tranh nghệ thuật được treo trên tường tại điểm nhấn cho phòng khách cũng như không làm căn phòng bị trống trải

  tivi treo tườngTivi được lắp đặt trên tường vừa tiết kiệm diện tích cũng như là một đồ vật trang trí cho căn phòng

  Phòng ngủ Master với phong cách sang trọng, hiện đại

  nội thất phòng ngủ master

  Phòng ngủ lớn

  phòng ngủ hiện đạiTủ quần áo gỗ công nghiệp hiện đại

  Phòng ngủ bé trai với gam màu xanh tươi sáng của bộ ga giường

  phòng ngủ bé trai với màu xanh nổi bật phòng ngủ dành cho bé trai

  Phòng ngủ bé gái được trang trí các vật dụng có màu sắc dễ thương và mới lạ

  phòng ngủ bé gái

  phòng ngủ bé gái với các vật dụng dễ thương

  Nội thất phòng bếp không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và sạch sẽ cho phòng bếp

  tủ gỗ ở phòng bếp

  bộ bàn ăn được đặt trong phòng bếp

  Trên đây là một số hình ảnh 3D của bản thiết kế, dưới đây Mạnh Hệ sẽ liệt kê một số hình ảnh người thật - việc thật mà chúng tôi đã sản xuất - thi công- lắp đặt cho căn hộ 100m2 của chị Hiếu.

  các tủ kệ được sản xuất tại xưởngCác tủ, kệ được gia công tại xưởng

  hình ảnh các vật dụng đang được sản xuất tại xưởngCác đồ vật trong bản vẽ của kiến trúc sư sau khi gửi đến cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận sẽ tiến hành gia công ngay

  Hoàn tất các công đoạn và bàn giao cho khách hàng

  Mạnh Hệ chỉ đảm nhận thi công phần nội thất bằng gỗ nên chúng tôi đảm bảo được độ chính xác của nội thất so với bản vẽ lên đến hơn 90%. Tuy nhiên có 1 số chi tiết chị Hiếu yêu cầu sửa để phù hợp hơn.

  hình ảnh nội thất phòng ngủ lớn

  hình ảnh nội thất phòng ngủ lớn

  nội thất phòng ngủ

  nội thất phòng bếp

  3. Thi công nội thất chung cư 96m2_Anh Nhân căn hộ Vinhome Central Park

  Công trình: Thiết Kế nội thất chung cư cao cấp

  Chủ đầu tư : anh Nhân

  Diện tích : 96m2

  Địa chỉ : Bình Thạnh ,TP HCM

  bảng báo giá

  Nội Thất Phòng khách Sang Trọng

  Phòng khách là bộ mặt đại diện cho căn hộ, căn hộ đẹp hay không còn tùy thuộc vào con mắt tinh tế của gia chủ khi lựa chọn phong cách thiết kế. Màu sắc cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tính thẩm mỹ của căn phòng.

  Điểm nhấn của phòng khách là bộ sofa, nếu cảm thấy màu sắc quá đơn điệu chưa tạo được điểm nhấn bạn hãy cho thêm một chút sinh động bằng cách phổi hợp thêm một số đồ trang trí như cây cảnh, bình hoa ....

   Chất liệu để làm nên một căn hộ tuyệt đẹp này là MDF Melamin cánh Acrylic An Cường loại ván cao cấp được rất nhiều gia chủ lựa chọn để thi công nội thất.

  nội thất phòng khách sang trọng mang hơi hướng Châu Âu

  bộ bàn ghế sofa màu xám đơn giản nhưng tinh tế

  Nhà là nơi sinh hoạt của đại gia đình mang lại sự thoải mái về cuộc sống, tiện nghi hữu ích thoải mái nhất. Một ngôi nhà với vô số chi tiết ấn tượng các vật liệu bảo vệ môi trường, công nghệ và vật liệu bảo vệ môi trường gắn tường sẽ giúp ngôi nhà mang lại vẻ đẹp hiện đại hơn bao giờ hết .

  phòng khách được trang trí bằng gam màu xám khói sang trọng

  trên tường phòng khách có treo một bức tranh đơn giản nhưng lại tạo điểm nhấn tốt cho căn phòng

  Với một ngôi nhà đẹp tiện lợi, chúng ta thường quan tâm đến không gian, diện tích, chiều rộng, định hướng và thông gió. Tuy nhiên, một ngôi nhà đẹp, tiện lợi phải đáp ứng các công năng hữu ích !Thực tế nhiều đơn vị chưa làm được .

  tivi được treo trên tường phòng khách

  kệ gỗ được thiết kế trong phòng khách với nhiều ngăn

  kệ gỗ nhiều ngăn nhỏ chứa được rất nhiều đồ vật

  kệ gỗ khi đã đóng các cửa

  Phòng khách gắn tủ âm tường TV, khả năng lưu trữ được hết đồ lặt vặt không phải để bừa bộn trong phòng khách không còn ở đó nữa. Tủ tường TV, thu thập tất cả các giải trí phòng khách, chức năng lưu trữ

  Lối vào hành lang là một cái tủ có các tính năng: chức năng pha cà phê, lưu trữ giày, tủ lưu trữ dao kéo, lưu trữ tủ rượu, lưu trữ quần áo.

  phòng khách rộng rãi, thoáng đãng

  Phòng khách rộng rãi! Thiết kế phòng khách đáp ứng nhu cầu giải trí và hiểu cuộc sống!

  bộ bàn ăn khá sang trọng

  Bắt đầu từ lối đi vào đây là vị trí quan trọng có thể quan sát được gần như toàn bộ điểm mạnh, điểm yếu của căn phòng.

  bộ bàn ăn đơn giản nhưng không làm mất đi nét sang trọng của căn phòng

  Nội thất Phòng ngủ 1 

  Các phòng chủ cũng là trọng tâm của không gian lưu trữ nhà, đồ trang sức của nữ, quần áo, mỹ phẩm, ....vv...

  nội thất phòng ngủ lớn

  giường ngủ được trang trí với các gam màu vàng, xám

  màu sắc được phối hợp trong phòng ngủ

  bên khung cửa sổ trong phòng ngủ

  tủ quần áo hai ngăn trong phòng ngủ lớn

  tủ quần áo khá tiện lợi và thoáng đãng

  Tủ lưu trữ trong mỗi, tương ứng, có thể được đặt: áo khoác, áo jacket bí mật, áo sơ mi, quần, váy, đồ lót, dài Johns, Uygur, vớ, váy, vát của nam giới, phụ nữ túi xách, giày, nón, khăn quàng cổ, đồ trang sức và vật có giá trị khác Mục. Két an toàn và va li cũng có thể được ẩn. Tất cả các nhu yếu phẩm hàng ngày có thể được đặt vào tủ quần áo theo cách có trật tự. Tiết kiệm thời gian và công sức!

  Phòng ngủ 2 

  phòng ngủ dành cho con gái

  phòng ngủ được trang trí theo gam màu hồng

  bàn học trong phòng ngủ nhỏ gắn liền với kệ sách nhiều ngăn

  kệ sách trong phòng ngủ nhỏ

  Sách vở đồ chơi gọn gàng và có trật tự, và quần áo không được rải rác. Thói quen sống và bồi dưỡng tốt từ thời thơ ấu sẽ giúp bé phát triển tốt về mọi mặt .

  Nội thất Phòng ngủ 3

  phòng ngủ nhỏ được thiết kế như phòng làm việc

  nội thất phòng ngủ diện tích nhỏ

  phòng ngủ nhỏ được trưng dụng có thể làm thành phòng làm việc

  Một không gian quan trọng khác trong nhà là phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Chúng tôi thiết kế có thể làm cho nó trở thành: đa mục đích phòng + phòng làm việc + phòng chờ + nhà ở người già phòng trà. Những chức năng cần mô hình không gian, có thể được thực hiện trong một chục mét vuông của căn phòng nhỏ!

  bàn làm việc nhỏ bên khung cửa sổ

  Nhà tắm + Phòng WC

  nội thất nhà vệ sinh

  nội thất nhà vệ sinh được trang bị bằng các loại gương

  Nhà vệ sinh có một tủ gỗ nhỏ để đựng dép

  Trên đây là top 3 mẫu nhà được Nội Thất Mạnh Hệ thiết kế - thi công - hoàn thiện trong khoảng thời gian như đã thỏa thuận trong hợp đồng với khách hàng.

  ===> Tại Mạnh Hệ, bên cạnh việc thiết kế nội thất thì chúng tôi có xưởng sản xuất trực tiếp thi công và lắp đặt nội thất hoàn thiện. Tiết kiệm tối đa chi phí cho khách hàng khi đến với Mạnh Hệ.

  >> Xem thêm: Những công trình thiết kế chung cư mà Nội Thất Mạnh Hệ đã thực hiện 

  45m260m270m290m2

   

  THÔNG TIN LIÊN HỆ VỚI MẠNH HỆ

  Địa chỉ: 361, Tổ 25, Ấp 6, Đông Thạnh, Hóc Môn (ngã 3 Đông Quang, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12)

  Hotline: 0869.048.791 - Tel: 028.66.54.86.79

  Email: Tuvan@noithatmanhhe.vn

  Website: https://noithatmanhhe.vn/

  Noithatmanhhe.vn

  Để lại thông tin để được tư vấn