Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ
Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ

Nội thất nhà phố cô Liên – 5PN – Cần Thơ

Công trình: Thiết kế nội thất nhà phố Cần Thơ

Hạng mục: Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng tập thể dục, phòng thờ

Địa điểm: Cần Thơ

Khách hàng: Gia đình cô Liên

Phong cách: Hiện đại

Khuyến mãi đặc biệt giảm 100% phí thiết kế - khi thi công nội thất

  Khách hàng có nhu cầu tư vấn trực tiếp căn hộ & nhận ưu đãi đặc biệt vui lòng để lại SĐT - Mạnh Hệ sẽ liên hệ lại.

   

   Xuôi ngược về với miền Tây sông nước, Mạnh Hệ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với cô Liên để hợp tác thiết kế nội thất trọn gói cho ngôi nhà của cô tại mảnh đất Tây Đô – Cần Thơ. Cô chia sẻ đã từng tìm kiếm các đơn vị thiết kế và thi công nội thất uy tín và phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình. Cuối cùng cô nhận thấy Mạnh Hệ khiến cô yên tâm và lựa chọn. 

   Thiết kế nội thất tầng trệt

   Thiết kế nội thất phòng khách

   Thiết kế nội thất phòng khách nhà phố phong cách hiện đại từ gỗ sồi tự nhiên đem lại không gian thư giãn, tiếp khách thoải mái, tự nhiên cho gia chủ. 

   Nội thất nhà phố cô Liên - 5PN - Cần Thơ

   Thiết kế nội thất phòng khách nhà phố đẹp sang trọng với chất liệu gỗ sồi

   Với lối thiết kế mở giúp phòng khách đón trọn vẹn ánh sáng tự nhiên cùng thiết kế rèm cửa 2 lớp sang trọng. Ánh sáng đèn trần thả kết hợp đèn led âm trần giúp phân bổ ánh sáng cho cả không gian phòng khách. 

   Không gian phòng khách với lối thiết kế mở giúp đón trọn vẹn ánh sáng tự nhiên

   Không gian phòng khách với lối thiết kế mở giúp đón trọn vẹn ánh sáng tự nhiên

   Bộ bàn ghế sofa và kệ tủ tivi được làm từ chất liệu gỗ sồi sơn màu gỗ óc chó ấm áp. Bàn trà hình chữ nhật với thiết kế bo đầu ấn tượng, thêm thảm lót sàn tinh tế. 

   Bộ bàn ghế sofa và kệ tủ tivi được làm từ chất liệu gỗ

   Bộ bàn ghế sofa và kệ tủ tivi được làm từ chất liệu gỗ sồi sơn màu gỗ óc chó ấm áp

   Thiết kế kệ tivi cao đụng trần tích hợp tủ rượu sang trọng cánh kính, ốp tường đá vân mây với đường ron vàng tinh tế. 

   Kệ tivi và tủ rượu sang trọng trên nền gạch ốp gỗ giả đá

   Kệ tivi và tủ rượu sang trọng trên nền gạch ốp gỗ giả đá

   Thiết kế nội thất phòng ăn

   Nội thất phòng ăn tiện nghi với bộ bàn ăn 10 người rộng lớn, thuận tiện cho việc gia chủ chiêu đãi khách và tụ họp ăn uống. Chất liệu từ gỗ sồi cứng cáp và bền bỉ theo thời gian, thêm tủ trang trí với các ngăn hộc với kích thước vừa phải làm nơi để các món đồ decor cho gia chủ. 

   Thiết kế nội thất phòng ăn tiện nghi với bộ bàn ăn 10 ghế

   Thiết kế nội thất phòng ăn tiện nghi với bộ bàn ăn 10 ghế

   Bộ bàn ăn được làm từ chất liệu gỗ óc chó cứng cáp và bền bỉ theo thời gian

   Bộ bàn ăn được làm từ chất liệu gỗ sồi cứng cáp và bền bỉ theo thời gian

   Thiết kế nội thất phòng bếp

   Thiết kế hệ tủ bếp song song được làm từ gỗ sồi tự nhiên cho phòng bếp thêm tiện nghi. Ốp đá trắng bề mặt bếp và kính cho khoảng giữa tủ bếp trên và tủ bếp dưới. 

   Thiết kế không gian phòng bếp riêng với 2 hệ tủ bếp song song

   Thiết kế không gian phòng bếp riêng với 2 hệ tủ bếp song song

   Các ngăn hộc tủ với kích thước lớn làm nơi lưu trữ đồ khô và chén bát cho gia chủ. Điểm đặc biệt của tủ bếp là thiết kế cao kịch trần giúp tối ưu diện tích. 

   Hệ tủ bếp gỗ sồi sơn màu óc chó sang trọng được thiết kế cao kịch trần

   Hệ tủ bếp gỗ sồi sơn màu óc chó sang trọng được thiết kế cao kịch trần

   Tủ bếp gỗ còn lại được thiết kế âm tường dành riêng cho khu vực nấu nướng

   Tủ bếp gỗ còn lại được thiết kế âm tường dành riêng cho khu vực nấu nướng

   Thiết kế nội thất phòng ngủ ông bà

   Phòng ngủ ông bà với gam màu nâu chủ đạo hòa với gam màu trắng nhẹ nhàng, giường ngủ gỗ tự nhiên với thiết kế bo đầu ấn tượng. Tủ quần áo cao đụng trần tích hợp thêm 2 ngăn hộc làm nơi đựng sách và các đồ trang trí. 

   Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ dành cho ông bà

   Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ dành cho ông bà

   Thiết kế tab đầu giường ấn tượng kết hợp tranh vẽ treo tường, tối ưu ánh sáng căn phòng nhờ thiết kế rèm 2 lớp, đón trọn ánh sáng tự nhiên.

   Giường ngủ gỗ tự nhiên đem lại cảm giác ấm cúng cho không gian

   Giường ngủ gỗ tự nhiên đem lại cảm giác ấm cúng cho không gian

   Thiết kế hệ tủ quần áo cao đụng trần với nhiều ngăn kệ trang trí

   Thiết kế hệ tủ quần áo cao đụng trần với nhiều ngăn kệ trang trí

   Thiết kế nội thất nhà vệ sinh tiện nghi và hiện đại, đem lại không gian sinh hoạt thoải mái cho gia chủ. 

   Thiết kế nội thất nhà vệ sinh đẹp hiện đại được ốp gạch toàn bộ

   Thiết kế nội thất nhà vệ sinh đẹp hiện đại được ốp gạch toàn bộ

   Thiết kế khu vực sân vườn

   Với diện tích căn nhà tương đối rộng, gia chủ lựa chọn thiết kế sân vườn làm nơi thư giãn, tụ họp giữa các thành viên. Đặt bộ bàn ghế mây vintage đặt chính giữa không gian sân vườn thơ mộng. 

   Thiết kế khu vực sân vườn nhỏ phía sau nhà cho cả gia đình cùng nhau quây quần

   Thiết kế khu vực sân vườn nhỏ phía sau nhà cho cả gia đình cùng nhau quây quần

   Bộ bàn ghế giả mây với khả năng tránh được khí hậu nắng, mưa

   Bộ bàn ghế mây vintage đặt chính giữa không gian sân vườn thơ mộng

   Thiết kế nội thất tầng 1

   Thiết kế phòng ngủ master

   Phòng ngủ master tầng 1 hoàn hảo với nội thất gỗ sồi tự nhiên, bố trí giường ngủ ở giữa phòng với thảm lót sàn. Dán tường màu xi măng với đường ron vàng tinh tế. Bàn trang điểm ấn tượng với gương tròn chạy đen led xung quanh. 

   Thiết kế nội thất phòng ngủ thứ 2 theo phong cách hiện đại

   Thiết kế nội thất phòng ngủ master theo phong cách hiện đại

   Kệ tivi và kệ sách đồng bộ màu nội thất toàn căn phòng, lót sàn gỗ tạo cảm giác tự nhiên, gần gũi cho gia chủ. 

   Đồ nội thất được thiết kế vuông vức với chất liệu gỗ tự nhiên đem lại cảm giác hiện đại và sang trọng

   Đồ nội thất được thiết kế kiểu dáng vuông vức đem lại cảm giác hiện đại và sang trọng

   Tủ tivi và kệ sách được thiết kế treo tường giúp tiết kiệm diện tích

   Tủ tivi và kệ sách được thiết kế treo tường giúp tiết kiệm diện tích

   Thiết kế không gian phòng thay đồ riêng với hệ tủ quần áo chữ L tinh tế, phòng thay đồ có gương soi toàn thân rất tiện nghi. 

   Không gian phòng thay đồ riêng với hệ tủ quần áo chữ L tinh tế

   Không gian phòng thay đồ riêng với hệ tủ quần áo chữ L tinh tế

   Thiết kế phòng thay đồ có gương soi toàn thân

   Thiết kế phòng thay đồ có gương soi toàn thân

   Thiết kế nhà vệ sinh có phòng tắm đứng riêng

   Thiết kế nhà vệ sinh có phòng tắm đứng riêng

   Thiết kế nội thất phòng ngủ thứ 3

   Vách lam gỗ ốp tường đầu giường giúp phòng ngủ thứ 3 thêm thu hút hơn, giường ngủ với tab đầu tương tự phòng thứ 3. Bố trí bàn làm việc với kệ sách treo tường cùng rèm cửa roman giúp tối ưu ánh sáng. 

   Thiết kế nội thất phòng ngủ master với chất liệu gỗ tự nhiên

   Thiết kế nội thất phòng ngủ thứ 3 với chất liệu gỗ tự nhiên

   Thiết kế tủ quần áo cao đụng trần cánh mở gỗ tự nhiên màu nâu sang trọng đồng bộ màu nội thất phòng ngủ giúp tăng tính thẩm mỹ cho phòng ngủ. 

   Không gian phòng ngủ rộng rãi với đầy đủ đồ nội thất tiện nghi

   Không gian phòng ngủ rộng rãi với đầy đủ đồ nội thất tiện nghi

   Không gian phòng ngủ được trang bị cửa ban công bằng kính trong suốt đón nguồn ánh sáng tự nhiên trong lành

   Phòng ngủ được trang bị cửa ban công bằng kính đón nguồn ánh sáng tự nhiên trong lành

   Kệ tivi kiểu dáng đơn giản được thiết kế treo tường giúp tiết kiệm diện tích

   Kệ tivi kiểu dáng đơn giản được thiết kế treo tường giúp tiết kiệm diện tích

   Thiết kế không gian thay đồ riêng cho gia chủ với tủ quần áo và gương soi toàn thân. 

   Không gian phòng thay đồ riêng được đặt trong phòng ngủ

   Không gian phòng thay đồ riêng được đặt trong phòng ngủ

   Tủ quần áo thiết kế âm tường gọn gàng và tinh

   Tủ quần áo thiết kế âm tường gọn gàng và tinh tế

   Thiết kế nhà vệ sinh đẹp hiện đại trong phòng ngủ master

   Thiết kế nhà vệ sinh đẹp hiện đại trong phòng ngủ master

   Thiết kế nội thất tầng 2

   Thiết kế nội thất phòng ngủ 4

   Nội thất phòng ngủ 2 với giường đôi dành cho 2 người và vẫn lựa gam màu nâu chủ đạo. Đặt thảm lông lót sàn giữa 2 giường cho tiện nghi. Nhấn tường màu nâu, thêm tranh treo tường nổi bật. Không gian phòng ngủ đẹp với chất liệu gỗ sồi tự nhiên, mộc mạc. 

   Thiết kế nội thất phòng ngủ có giường đôi dành cho 2 người

   Thiết kế nội thất phòng ngủ có giường đôi dành cho 2 người

   Không gian phòng ngủ đẹp với chất liệu gỗ sồi tự nhiên, mộc mạc

   Không gian phòng ngủ đẹp với chất liệu gỗ sồi tự nhiên, mộc mạc

   Tủ quần áo gỗ sồi sơn phủ màu gỗ óc chó bóng loáng sang trọng

   Tủ quần áo gỗ sồi sơn phủ màu gỗ óc chó bóng loáng sang trọng

   Nhà vệ sinh nhỏ màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ, gọn gàng

   Nhà vệ sinh nhỏ màu trắng tạo cảm giác sạch sẽ, gọn gàng

   Thiết kế nội thất phòng ngủ 5

   Dường như phòng ngủ 5 cũng đồng bộ phong cách thiết kế với các phòng ngủ còn lại. Việc bố trí và thiết kế nội thất cho phòng ngủ này cũng được các KTS Mạnh Hệ đo đạc và tính toán rất kĩ lưỡng. 

   Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ đơn giản mà tiện nghi

   Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ đơn giản mà tiện nghi

   Sử dụng nội thất gỗ toàn bộ đem lại cảm giác ấm cúng và sang trọng cho không gian

   Sử dụng nội thất gỗ toàn bộ đem lại cảm giác ấm cúng và sang trọng cho không gian

   Sử dụng giấy dán tường chạy chỉ phào mạ vàng sang trọng cho không gian phòng ngủ nhỏ

   Sử dụng giấy dán tường chạy chỉ phào mạ vàng sang trọng cho không gian phòng ngủ nhỏ

   Thiết kế tủ quần áo âm tường có ngăn tủ trang trí riêng đẹp tinh tế

   Thiết kế tủ quần áo âm tường có ngăn tủ trang trí riêng đẹp tinh tế

   Không gian phòng thay đồ riêng được đặt trong góc phòng ngủ nhỏ

   Không gian phòng thay đồ riêng được đặt trong góc phòng ngủ nhỏ

   Sảnh tầng 2 được sử dụng làm không gian tập thể dục cho gia chủ, được bố trí gương soi ốp tường thuận tiện cho việc tập thể dục hằng ngày, thêm không gian tập yoga hằng ngày đơn giản mà tiện nghi. 

   Thiết kế sảnh ở khu vực tầng 2 với mục đích tập thể dục

   Thiết kế sảnh ở khu vực tầng 2 với mục đích tập thể dục

   Bố trí gương soi ốp tường thuận tiện cho việc tập thể dục hằng ngày

   Bố trí gương soi ốp tường thuận tiện cho việc tập thể dục hằng ngày

   Không gian tập yoga hằng ngày đơn giản mà tiện nghi

   Không gian tập yoga hằng ngày đơn giản mà tiện nghi

   Tiếp theo là khu vực giặt phơi quần áo

   Tiếp theo là khu vực giặt phơi quần áo

   Thiết kế nội thất tầng 3

   Tầng 3 được chọn làm tầng cao nhất để làm nơi thờ cúng tổ tiên với bàn thờ gỗ tự nhiên trang nghiêm. Các đường nét thiết kế đều được KTS cân nhắc kĩ lưỡng về các yếu tố văn hóa tâm linh và thẩm mỹ. 

   Thiết kế không gian phòng thờ riêng tư trên khu vực sân thượng

   Thiết kế không gian phòng thờ riêng tư trên khu vực sân thượng

   Tổng quan không gian phòng thờ trang nghiêm được làm từ gỗ tự nhiên

   Tổng quan không gian phòng thờ trang nghiêm được làm từ gỗ tự nhiên

   Khu vực giếng trời nhìn từ trên xuống khu vực phòng ăn

   Khu vực giếng trời nhìn từ trên xuống khu vực phòng ăn

   Bạn đang có nhu cầu thiết kế nội thất nhà phố theo phong cách và nhu cầu riêng của mình? Thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua HOTLINE: 028.777.888.39 – Tel: 0869.048.791 để được tư vấn cùng các chuyên gia tại Mạnh Hệ và nhận ngay phương án nội thất tối ưu nhất, cũng như tư vấn kỹ hơn về Báo Giá, vật liệu, các phong cách thiết kế nội thất theo sở thích riêng của các thành viên trong gia đình nhé!

   Bên cạnh đó, bạn còn được nhận ngay bản vẽ thiết kế MIỄN PHÍ ngay khi thi công nội thất và nhiều cơ hội ưu đãi hấp dẫn khi Đăng Ký Tư Vấn cùng với chúng tôi ngay bây giờ.

   Xem thêm: