Mẫu hợp đồng thuê nhà ở chi tiết và chuẩn xác theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Ở trọ luôn là một nhu cầu thiết yếu trong xã hội mà giá nhà đất ngày càng tăng cao chóng mặt như hiện nay. Nhất là tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Hiểu được điều đó, chúng tôi sẽ giúp bạn rà soát những điều cần và có trong một mẫu hợp đồng thuê nhà ở chuẩn xác nhất hiện nay.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở chi tiết và chuẩn xác theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Xem xét kĩ các điều khoản và nội dung hợp đồng trước khi kí kết

==>>> HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CHUẨN NHẤT

Nội dung chi tiết của hợp đồng thuê nhà ở chi tiết

Hợp đồng thuê nhà được thể hiện về nội dung bên cho thuê, bên thuê, địa điểm thuê, giá tiền thuê, thời hạn thuê nhà… cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

Số: 01/20…/HĐTN

 

Hợp đồng này được lập và ký tại TP. HCM, ngày 01 tháng 01 năm 20…- giữa các bên có tên dưới đây:

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ:

Đại diện:  Ông/Bà

CMTND số: ..             Ngày cấp:                       .   Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:.

Điện thoại:  .

Sau đây gọi tắt là Bên A,

BÊN THUÊ NHÀ

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax: CVR:

Đại diện: 

Sau đây gọi tắt là Bên B,

 

Dưới đây, tùy từng ngữ cảnh, được gọi tương ứng là “Một bên” hoặc “Các bên” hoặc “Hai bên”.

 

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê của Bên A Diện tích thuê được mô tả chi tiết tại Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng này theo các điều khoản cụ thể được hai bên thống nhất tại Hợp đồng này. 

 

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

 

Điều 2. Diện tích thuê, Thời hạn thuê, Mục đích thuê

2.1.  Diện tích thuê:

Diện tích thuê là: 

Diện tích thuê được mô tả tại Khoản này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, được thể hiện thông qua giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A : Số giấy chứng nhận ….. Cấp ngày 29 tháng 11 năm …..

2.2.  Thời hạn thuê:

2.2.1.  Thời hạn thuê là (12) mười hai tháng tính từ ngày 01/01/    đến hết ngày 31/12/   .

2.2.2.  Ngày nhận bàn giao Diện tích thuê: là ngày ……..

2.2.3.  Ngày bắt đầu tính tiền thuê: là ngày ……..

2.2.4.  Bên B được quyền ưu tiên thuê tiếp Diện tích thuê nếu khi hết hạn Hợp đồng này, Bên A vẫn tiếp tục cho thuê Diện tích thuê. Trong trường hợp này, Bên B phải thông báo cho Bên A để đề nghị gia hạn Hợp đồng này trước khi kết thúc thời hạn của Hợp đồng này (02) hai tháng để hai bên đàm phán gia hạn Hợp đồng. Tiền thuê trong trường hợp gia hạn Hợp đồng sẽ được hai bên điều chỉnh cho phù hợp nhưng không vượt quá (15%) mười lăm phần trăm của Tiền thuê quy định tại Hợp đồng này.

2.3.  Mục đích thuê: làm nhà ở cho nhân viên của Bên B.

Điều 3. Tiền thuê, Phương thức thanh toán Tiền thuê

3.1.  Tiền thuê:

3.1.1.  Tiền thuê: ……/tháng (bằng chữ:       một tháng).

3.1.2.  Tiền thuê chưa bao gồm:

3.1.2.1.  Thuế phải nộp theo quy định của pháp luật Việt Nam (bên B sẽ nộp hộ bên A khoản thuế này ngoài số tiền thuê một ngàn Đô la Mỹ một tháng )

3.1.2.2.  Chi phí vệ sinh, tiền điện, nước, điện thoại, các loại chi phí, lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hoá của Bên B trong quá trình sử dụng diện tích thuê.

3.1.3.  Tiền thuê không thay đổi trong Thời hạn thuê quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên A tự ý thay đổi Tiền thuê nhưng Bên B không đồng ý, dẫn đến việc hai bên không thống nhất được về 

Tiền thuê và phải chấm dứt Hợp đồng thì trường hợp này được coi như Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên A sẽ phải bồi thường cho Bên B theo quy định tại Khoản 7.2 Điều 7 của Hợp đồng.

3.1.4.  Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì bất cứ lý do gì, bên A có trách nhiệm hoàn trả cho bên B số tiền thuê nhà tương ứng với số tháng thuê chấm dứt trước thời hạn trong năm thuê.

3.2.  Đặt cọc: Bên B sẽ đặt cọc cho Bên A một  khoản tiền bằng Tiền thuê trong (01) một tháng thuê. Khoản tiền này sẽ được Bên A hoàn trả lại cho Bên B khi hai bên chấm dứt Hợp đồng. Số tiền này cũng nhằm bảo đảm bên A đã thanh toán đầy đủ các khoản mục được ghi trong điều 3.1.2.2

3.3.  Phương thức thanh toán tiền thuê:

3.3.1.  Thời hạn thanh toán: tại thời điểm hai bên ký Hợp đồng này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê trong (06) sáu tháng. Trước khi kết thúc (06) sáu tháng thuê đầu tiên (05) năm ngày, Bên B sẽ thanh toán nốt cho Bên A (06) sáu tháng Tiền thuê tiếp theo.

3.3.2.  Đồng tiền thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho Bên A Tiền thuê bằng tiền mặt, được quy đổi sang tiền đồng Việt Nam tại thời điểm thanh toán theo tỷ giá ngoại hối bán ra giữa Đô la Mỹ và đồng Việt Nam do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán. Bên B thanh toán cho Bên A số tiền thuê nhà làm 01 lần, tương ứng với 06 tháng tiền thuê nhà. Việc thanh toán bằng tiền Việt theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng ngoại thương vào thời điểm thanh toán.

Chú ý về tiền thuê và phương thức thanh toán trong hợp đồng thuê nhà ở

Chú ý về tiền thuê và phương thức thanh toán trong hợp đồng thuê nhà ở

Các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà ở

Các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà ở

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1. Được quyền yêu cầu bên B thanh toán tiền thuê nhà đầy đủ theo thời hạn đã thoả thuận tại Điều 3 của hợp đồng này.

4.2.  Bàn giao Diện tích thuê cho Bên B đúng thời hạn hai bên đã thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này.

4.3. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình sử dụng Diện tích thuê theo các điều khoản của Hợp đồng này.

4.4.  Không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi Bên B đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng.

4.5.  Có trách nhiệm duy trì tính chất pháp lý của Diện tích thuê.

4.6.  Giữ nguyên hiện trạng toàn bộ cơ sở vật chất của Diện tích thuê khi bàn giao cho Bên B.

4.7.  Chịu trách nhiệm sửa chữa đối với những hư hỏng về mặt kết cấu của Diện tích thuê không phải do lỗi của bên B gây ra trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của bên B về những hư hỏng đó. 

4.8.  Ưu tiên gia hạn hợp đồng với bên B với các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng này.

4.9.  Ủy quyền và tạo mọi điều kiện để bên B thực hiện việc đóng thuế cho thuê nhà với cơ quan thuế.

4.10.  Chịu trách nhiệm đăng ký tạm trú cho nhân viên của Bên B trực tiếp sử dụng Diện tích thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Thanh toán Tiền thuê đủ và đúng hạn cho bên A theo các quy định trong hợp đồng này.

5.2.  Sử dụng Diện tích thuê đúng mục đích thuê.

5.3.  Không cho bên thứ 3 thuê lại khi không được sự chấp thuận bằng văn bản của bên A.

5.4.  Thanh toán toàn bộ chi phí vệ sinh, tiền điện, nước, điện thoại, các loại chi phí, lệ phí phát sinh từ việc tiêu thụ dịch vụ hoặc hàng hoá của Bên B trong quá trình sử dụng toà nhà.

5.5.  Được phép trang trí, lắp đặt các trang thiết bị để phù hợp với sinh hoạt của Bên B nhưng không làm ảnh hưởng đến kết cấu của toà nhà.

–  Được lắp đặt máy điều hoà không khí vào Diện tích thuê (nếu có nhu cầu).

–  Được lát sàn bằng gỗ.

–  Được trang trí trần.

–  Được sơn cửa sổ phía trong căn hộ.

Đối với những tài sản mà do Bên B đầu tư lắp đặt, khi kết thúc thời hạn thuê, những tài sản này sẽ thuộc về Bên B và Bên B có quyền di chuyển ra khỏi Diện tích thuê.

 

5.6.  Thông báo cho Bên A các hư hỏng không do lỗi của Bên B gây ra trong cấu trúc của toà nhà để bên A có biện pháp sữa chữa.

Điều khoản quyền và nghĩa vụ của các bên

Điều khoản quyền và nghĩa vụ của các bên

Mẫu điều khoản hợp đồng thuê nhà ở

Mẫu điều khoản hợp đồng thuê nhà ở

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng

6.1.  Hợp đồng đương nhiên chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

6.1.1.  Hết thời hạn mà các bên không thoả thuận về việc gia hạn hợp đồng.

6.1.2.  Căn hộ cho thuê không còn vì lý do bất khả kháng hoặc do hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6.2.  Các trường hợp khác làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng:

6.2.1.  Các bên thoả thuận về việc chấm dứt hợp đồng;

Điều 7. Cam kết của các bên

7.1.  Hợp đồng này thiết lập toàn bộ các thỏa thuận giữa hai bên và thay thế cho mọi thỏa thuận, thảo luận, cam kết trước đó. Những trường hợp không nằm trong điều khoản quy định sẽ được hai bên đề nghị bằng văn bản hoặc cùng nhau bàn bạc thống nhất, ký kết dưới hình thức phụ lục hợp đồng.

7.2.  Nếu một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho bên kia biết ít nhất 03 tháng trước ngày dự định chấm dứt  đồng thời phải bồi thường số tiền như sau:

7.2.1.  Nếu Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Bên A phải bồi thường cho Bên B 06 tháng tiền thuê nhà.

7.2.2.  Nếu Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Bên B phải bồi thường cho Bên A như sau: Nếu Bên B đơn phương chấm dứt trong khoảng thời gian 03 tháng đầu tiên thì Bên B sẽ bồi thường những tháng còn lại của kỳ thanh toán.

7.3.  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ được hai bên giải quyết trên tinh thần hợp tác thương lượng. Trường hợp cả hai bên không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.  

7.4.  Hợp đồng được lập thành (02) hai bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

                                                                                 

                                     ĐẠI DIỆN BÊN A                              ĐẠI DIỆN BÊN B 

 Kết thúc hợp đồng phải có chữ kí của cả 2 bên

Kết thúc hợp đồng phải có chữ kí của cả 2 bên

Download hợp đồng thuê nhà ở chi tiết và chuẩn xác

Để download hợp đồng thuê nhà chi tiết và chuẩn xác nhất bạn nhấp vào link sau:

==>>> HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CHUẨN NHẤT

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê nhà mà Nội thất Mạnh Hệ tư vấn và cung cấp cho bạn. Hy vọng với những thông tin trên bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về một hợp đồng và soạn thảo được cho mình một bản hợp đồng vừa chuẩn pháp lý lại thuận tình vừa ý đôi bên.

CEO Hoàng Hệ

CEO Hoàng Văn Hệ
Founder/ Architect
Với hơn 15 năm quản lý và vận hành bộ máy công ty nội thất. Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế nội thất và quản lý thiết kế thi công nội thất nhà phố, biệt thự, căn hộ...

Xem thêm...