Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10
Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10

Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại – 3 phòng ngủ của anh Hưng – Quận 10

Khuyến mãi đặc biệt giảm 100% phí thiết kế - khi thi công nội thất

  Khách hàng có nhu cầu tư vấn trực tiếp căn hộ & nhận ưu đãi đặc biệt vui lòng để lại SĐT - Mạnh Hệ sẽ liên hệ lại.

   

   Công trình: Thiết kế và hoàn thiện nội thất nhà phố 3 phòng ngủ

   Khách hàng: Anh Hưng

   Địa điểm: Quận 10

   Sở hữu một căn nhà mặt phố tại khu vực Quận 10, anh Hưng đã liên hệ với Thiết kế Nội thất Mạnh Hệ để giúp anh tư vấn thiết kế không gian sống mới, tạo thêm những điều nhỏ nhặt thú vị cho cuộc sống ngay tại căn nhà của mình. Hãy cùng chúng tôi đi thăm quan một vong ngôi nhà phố 3 phòng ngủ của anh Hưng nhé!

   Phòng khách đẹp sang trọng

   Thiết kế nội thất nhà phố đẹp phong cách hiện đại - 3 phòng ngủ của anh Hưng - Quận 10

   Mẫu thiết kế phòng khách sang trọng cho nhà phố

   Chọn tone màu trắng đen làm màu chủ đạo, toàn bộ không gian có độ tương phản nổi bật và ấn tượng. Từ chiếc bàn trà nghệ thuật nhỏ nhắn đến bộ sofa bắt mắt hay chiếc đèn trang trí dựng một góc tường, một khung tranh treo tường phá cách. Tất cả đều tạo nên một vẻ hòa hợp trong nghệ thuật thiết kế.

   Tổng thể không gian phòng khách nhà phố

   Tổng thể không gian phòng khách nhà phố 

   Chiếc đèn trùm trên trần thạch cao cũng đem lại một không gian ánh sáng quyễn rũ vô cùng. Phản xuống chiếc thảm dưới sàn tạo nên một không gian vô cùng ấm áp. Kiến trúc sư chọn trang trí vách tường bằng gỗ để đồng bộ với tấm ốp tường bằng gỗ phía bên cạnh. Khung vách tường này đồng thời cũng có thể làm nơi trang trí và đặt vài món đồ gốm sứ đặc sắc.

   Thiết kế phòng khách liền bếp cho nhà phố

   Thiết kế phòng khách liền bếp cho nhà phố

   Chiếc tủ ti vi cũng được thiết kế theo phong cách trang trí hình khối lạ mắt với vì đường sọc chéo. Từ phòng khách có thể nhìn vào tổng thể không gian phòng bếp được bố trí vô cùng hiện đại.

   Phòng bếp hiện đại

   Không gian bếp với cây xanh

   Không gian bếp với cây xanh

   Điểm nhấn đầu tiên của căn bếp chính là chiếc đèn chùm như hai trái khinh khí cầu. Thêm một phần điểm nhấn là các chậu cây xanh trang trí giúp không gia bếp thoáng mát hơn khi nấu nướng. Đính thêm vài chiếc ghế và khung tranh nghệ thuật cũng là ý tưởng giúp phòng bếp trở nên nổi bật.

   Bàn ăn gia đình sang chảnh cho phòng bếp

   Bàn ăn gia đình sang chảnh cho phòng bếp

   Một không gian ăn uống quây quần tụ họp của cả nhà chính là mấu chốt để nuôi dưỡng và phát triển tình cảm gia đình. Bộ bàn ăn thiết kế theo phong cách Châu Âu này sẽ đem lại không gian lãng mạn và ấm cúng cho các thành viên. Đặc biệt là ánh nến trong những bữa tiệc sinh nhật, kỉ niệm.

   Thiết kế quầy bar tại phòng bếp

   Thiết kế quầy bar tại phòng bếp

   Quầy bar thiết kế bằng gỗ ép, một không gian lí tưởng để nhâm nhi vài li rượu vang, trò chuyện với gia chủ khi có vị khách đặc biệt chờ đợi thưởng thức những món ăn nóng hổi sắp ra lò ngay tại bếp. 

   Từ khu bếp nhìn ra tổng thể không gian phòng ăn

   Từ khu bếp nhìn ra tổng thể không gian phòng ăn

   Tủ bếp đa năng và bắt mắt

   Tủ bếp đa năng và bắt mắt

   Kệ bếp thiết kế ốp đá khiến không gian bếp trở nên sáng hơn nhờ độ bắt sáng và phản chiếu từ mặt đá lên đồ vật xung quanh.

   Không gian bếp tiện nghi và thoáng mát

   Không gian bếp tiện nghi và thoáng mát

   Phòng đọc sách và thư giãn

   Trong cuộc sống hiện đại, mỗi gia đình đều muốn trang bị cho không gian nhà mình một phòng sách cũng là nơi thư giãn trong những phút giây căng thẳng. Đặc biệt đối với không gian nhà phố, việc có một phòng sách sẽ làm căn nhà trở nên cực kì lí tưởng.

   Không gian phòng sách lí tưởng

   Không gian phòng sách lí tưởng

   Chiếc ghế thư giãn tại phòng sách

   Chiếc ghế thư giãn tại phòng sách

   Đặt một chiếc ghế thư giãn tại phòng sách sẽ giúp gia chủ vừa ngập tràn trong kho tàng kiến thức vừa nghỉ ngơi hay cần một nơi yên tịnh suy ngẫm. Chiếc thảm vuông kết hợp sàn gỗ làm không gian trở nên hài hòa hơn. Trang trí thêm chiếc đèn chụp để đọc sách và trang trí thêm vài chậu cây trên giá sách khiến cả căn phòng như lạc trong không gian riêng tư của gia chủ.

   Ban công phòng sách đón gió

   Ban công phòng sách đón gió

   Phòng sách là không gian thư giãn, chính vì vậy mà đặt ngoài phòng sách là một ban công xanh mát sẽ giúp cho toàn căn phòng êm dịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

   Mẫu phòng thờ cho nhà phố

   Làm phòng thờ riêng biệt cho nhà phố

   Làm phòng thờ riêng biệt cho nhà phố

   Nhà phố thường có không gian rộng, việc thiết kế một phòng thờ riêng biệt thường được các gia chủ lựa chọn. Phòng thờ có thể kết hợp với không gian uống trà nhỏ, thường giành cho các vị khách lớn tuổi thân thiết. Đặc biệt bộ tủ thờ kết hợp bộ bàn trà khiến không gian trở nên cực kì lắng đọng.

   Làm không gian phòng thờ cho nhà phố

    Làm không gian phòng thờ cho nhà phố

   Thiết kế phòng thờ cho nhà phố

   Thiết kế phòng thờ cho nhà phố

   Trang trí phòng thờ với cây xanh phong thủy, rèm cửa và tranh treo tường các hình ảnh thiên hướng lịch sử hay các bức tranh thủy mặc trầm tĩnh sẽ giúp không gian thờ thêm trang nghiêm yên tịnh.

   Phòng ngủ Master nhà phố

    Thiết kế nội thất phòng ngủ master

   Thiết kế nội thất phòng ngủ master

   Phòng ngủ master trang trí theo phong cách của gia chủ nhẹ nhàng và độc đáo, tone màu thay đổi hoàn toàn với không gian phòng khách hay phòng sách.

   Trang trí nội thất phòng ngủ với ghế sofa

   Trang trí nội thất phòng ngủ với ghế sofa

   Nội thất phòng ngủ được bố trí một bộ sofa kèm thảm trải sàn màu trắng tạo nên điểm nhấn cho cả căn phòng. Đem mùa thu vào phòng với bức tranh treo tường lá đỏ.

   Mẫu phòng ngủ cho nhà phố

   Mẫu phòng ngủ cho nhà phố

   Bàn phấn được bố trí hài hòa và độc đáo với gương treo tường lạ mắt. Vài khung tranh treo tường cho sở thích của gia chủ và 2 chiếc đèn ngủ hình trụ đặt đầu giường.

   Thiết kế tủ đồ hiện đại

   Thiết kế tủ đồ hiện đại

   Tủ gỗ phủ acrylic đẹp và hiện đại dùng để đựng đồ. Điểm độc đáo của chiếc tủ này là thiết kế thêm một phần mặt cửa kính độc đáo. Có thể vừa đựng đồ vừa trang trí vài món đồ yêu thích.

   Kệ tivi phòng ngủ master

   Kệ tivi phòng ngủ master

   Trang trí nội thất phòng ngủ với kệ tivi

   Trang trí nội thất phòng ngủ với kệ tivi

   Không gian thư giãn tại phòng ngủ sẽ tuyệt vời hơn nếu được thiết kế thêm kệ tivi sang trọng vừa làm kệ trang trí, vừa làm tủ sách nhỏ nhắn.

   Thiết kế nhà tắm phòng ngủ master

   Thiết kế nhà tắm có bồn tắm cho nhà phố

   Thiết kế nhà tắm có bồn tắm cho nhà phố

   Đặt trong phòng ngủ một không gian phòng tắm có thiết kế bồn tắm để thư giãn là một ý tưởng rất tốt để thư giãn một cách thoải mái nhất.

   Trang trí nội thất phòng tắm

   Trang trí nội thất phòng tắm

   Phòng tắm kết hợp toilet

   Phòng tắm kết hợp toilet

   ==>>> Bạn xem thêm: Các mẫu thiết kế phòng tắm có bồn tắm đẹp và quyến rũ cho nhà phố.

   Phòng ngủ nhẹ nhàng cho nhà phố

   Thiết kế phòng ngủ phù hợp với tính cách từng thành viên trong gia đình là điều thường thấy trong nhà phố. Chính vì vậy mà các phòng ngủ trong nhà phố thường thay đổi theo nhiều phong cách màu sắc khác nhau.

   Không gian nhẹ nhàng ấm áp

   Không gian nhẹ nhàng ấm áp

   Trang trí nội thất phòn ngủ nhẹ nhàng

   Trang trí nội thất phòng ngủ nhẹ nhàng

   Vẫn là sự bố trí mọi tiện nghi hết sức đầy đủ, phòng ngủ này được thiết kế hết sức nhẹ nhàng và trầm ấm và không thể thiếu những tiện ích như tivi, tủ kệ, sofa…

   Tổng thể không gian phòng ngủ tone màu trầm

   Tổng thể không gian phòng ngủ tone màu trầm

   Bàn trang điểm được giữ với phong cách cũ, một chiếc gương treo tường độc đáo. Điểm nhất của căn phòng chính là đôi đèn trang trí gắn tường phía trên đầu giường mang lại một cảm giác rất quý tộc.

   Mẫu phòng ngủ đẹp cho nhà phố 

   Thiết kế phòng ngủ không gian mở

   Thiết kế phòng ngủ không gian mở

   Các hướng của căn phòng này đều bắt sáng do đều là cửa sổ và cửa ra vào cũng như sự phản chiếu ánh sáng từ chiếc tủ đồ thiết kế độc đáo.

   Tủ đồ trang trí phòng ngủ

   Tủ đồ trang trí phòng ngủ

   Kệ ti vi cho phòng ngủ

   Kệ ti vi cho phòng ngủ

   Phòng ngủ hiện đại và độc đáo

   Phòng ngủ hiện đại và độc đáo

   Đặt toilet trong phòng ngủ

   Bố trí một nhà tắm hiện đại có bồn tắm như cách trang trí phòng ngủ master là cách chọn của pòng ngủ này. Như vậy thay vì bố trí bên ngoài thì các phòng tắm đặt tại phòng ngủ sẽ đem lại cảm giác tiện nghi hơn cho gia chủ.

   Thiết kế phòng tắm cho nhà phố

   Thiết kế phòng tắm cho nhà phố

   Trang trí nội thất phòng tắm trong phòng ngủ

   Trang trí nội thất phòng tắm trong phòng ngủ

   Thiết kế ban công xanh cho nhà phố

   ==>>> Bạn xem thêm: 20+ Mẫu ban công nhà phố đẹp mê mẩn bạn không thể bỏ qua

   Ngoài thời gian đọc sách trong phòng, bạn có thể đọc sách ngoài ban công hay chăm sóc những chậu cây lí thú, chậu hoa đầy màu sắc và ngắm chúng nảy nở mỗi ngày.

   Ban công trồng cây xanh

   sân thượng trồng cây xanh

   Không gian thư giãn lí tưởng cùng người thân, nhâm nhi vài tách trà, thưởng thức trái cây, nghỉ dưỡng ngay tại ngôi nhà của mình thì quả là thích thú.

   Không gian ban công từ phòng sách

   Không gian ban công từ phòng sách

   Ghế thư giãn ngoài ban công

   Ghế thư giãn ngoài ban công

   Đặt một chiếc ghế thư giãn ngoài ban công kèm theo một chiếc dù đứng sẽ là nơi tắm nắng thú vị trong những ngày thời tiết mát mẻ.

   Trang trí ban công với dù đứng

   Trang trí ban công với dù đứng

   Vậy là đã thăm quan hết một vòng căn nhà phố của anh Hưng rồi. Bạn thích nhất vị trí nào trong nhà? Nếu bạn cũng muốn có một không gian như vậy thì hãy liên hệ với Nội thất Mạnh Hệ ngay để Thiết kế và thi công nội thất nhà phố để nhận được tư vấn tận tình nhất cũng như xem BẢNG BÁO GIÁ nhanh nhất nhé!

   Xưởng sản xuất nội thất trực tiếp của Mạnh Hệ

   Xưởng sản xuất nội thất trực tiếp của Mạnh Hệ

   Mạnh Hệ có xưởng sản xuất nội thất trực tiếp giúp tiết kiệm 30% chi phí cho bạn. Thêm vào đó, chúng tôi có dịch vụ thiết kế 3D miễn phí cho khách hàng đặt thi công nội thất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0869.048.791 nhé!